سایت رسمی کاوش های باستان شناسی میمنت آباد

پیشینه ی پژوهشی منطقه:

در شهرستان رباط کریم تعداد ۵۶ اثر تاریخی و فرهنگی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته ‌است که شامل: ۳۲ تپه و محوطه باستانی، ۹ امامزاده و بقعه متبرکه، 2 باب کاروانسرا، یک دهنه پل تاریخی، یک آسیاب آبی، 5 یخدان قدیمی، ۶ قلعه روستایی ،1 قلعه سنگی و تعدادی زاغه نگهداری گوسفند می باشد(باقری،1381: 18). در طی سالهای اخیر نیز چندین نمونه از طرح های باستان شناسی در این شهرستان انجام شده که برخی از آنها عبارتنداز:

·          ناصر پازوکی، مطالعات باستان شناسی و مرمتی کاروانسرای قلعه سنگی

·          جعفر مهرکیان، گمانه زنی و کاوش در تپه معمورین

·          جعفر مهرکیان، کاوش در تپه واوان

·          قراخانی و مصدقی، بررسی و شناسایی محوطه های باستانی

·          آزرمیدخت علیمحمد اسفندیاری، شناسایی آثار فرهنگی ـ تاریخی شهرستان رباط کریم

·          محسن باقری، بررسی و شناسایی محوطه های باستانی

·          فاضلی نشلی، بررسی و شناسایی محوطه های باستانی

 

 

 

 

font-size: small;